الان:
کوک :
نوع زنگ:
قطع زنگ:
 
شاید بارگیری این صفحه کمی طول بکشد.            

بعد از کوک ساعت فقط مطمئن شوید که بلندگوهایتان روشن هستند. در صورت قطع شدن اینترنت هم زنگ این ساعت کار خواهد کرد.
با تشکر از حامد بیدی برای طراحی ساعت. کارهای دیگر ایشون رو می تونید اینجا ببینید، از جمله این، این، و این.